??????

 

Както всяка една железница и Теснопътна железница "Стара Планина" притежава и администрация. Целта на тази администрация е да подпомогне цялата работа по изграждането и поддръжката на съоръженията, да следи за разходите по тях, както и да се оформи една нормативна база, чрез която да въведе стандарти в безопасността и експлоатацията на подвижния състав и инфраструктурата. Основното разделение е на четири отдела, като всеки един от тях работи при специфична организация.

Все пак голяма част от работата по миниатюрната железница предстои, а до завършването и ще се оформи по-цялостна картина за дейността в нея. До тогава ще се опитаме да направим администрацията маскимално ефективна.

 

 

Знаци и сигнали, които се ползват в ТЖСП

 

Знаците, които са предвидени за приложение в ТЖСП, са взаимствани от нормалната Българска сигнализация и Наредба №58 за движение на влаковете. Сигналите са взаимствани по същия начин, като се прилагат единствено и само сигнали по "Обикновената сигнализация". Основната разлика е че някои знаци и сигнали нямат предварителни указващи или сигнализиращи елементи, което се прави поради ниската скорост на движение, и възможността зо незабавна корекция на скоростта, от страна на машиниста.

фиг.1
Знак - намаление на скоростта в км/ч
Знакът се поставя отдясно, по посока на движението. Не е предвиден предупредителен знак, поради ниските скорости на движение. Означава, че машинистът е длъжен да намали скоростта до указаната на табелата. Скоростта трябва да е указаната, непосредствено след табелата.
фиг.2
Знак - препятствие
Знакът се поставя между релсите. Не е предвиден предупредителен знак, поради ниските скорости на движение. Означава, че машинистът е длъжен да спре незабавно и да не навлиза в зоната оградена от табелата.

 

фиг.3
Знак - Край на линията
Знакът се поставя в върху дясната релса по посока на движението, върху баластова призма. Нощем двете полуокръжности се осветяват в бяла светлина. Означава край на линията.

 

фиг.4
Указател - граница на гарата
Знакът се поставя в дясно, по посока на движението. С него се огражда района на гарата и прилежащите и съоръжения.

 

фиг.5
Знак - Работна група
Знакът се поставя в дясно, по посока на движението. Означава че в района има работна група. Разрешено е преминаването, но с повишено внимание и подаване на звуков сигнал (пази).

 

фиг.6
Знак - Граница на перона
Знакът се поставя в дясно, по посока на движението. С него се обозначава мястото където трябва да спре първия вагон, за максимално удобство при слизане и качване на пътниците.

 

 

Релсов път и съоръжения

Приоритетни задачи: 2011-2012

1. Пробив към вагонно депо.

 

 

 

Безопасност

Приоритетни задачи: 2010-1012